Get Adobe Flash player
Home El. úradná doska

Najnovšie

Najčítanejšie

AKTUALITY

 

OBEC GEMERSKÁ VES

O Z N Á M E N I E 

            Starostka obce Gemerská Ves na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov  a v nadväznosti  na § 9a ods. 2  zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Gemerská Ves č 8/2010 zo dňa 28.06.2010

týmto oznamuje, že

nehnuteľnosť : pozemok parc. Č. KN E 51, stavba so súp. č. 180 , popis stavby rodinný dom, na parc. č. 119, a pozemok zapísaný na LV č. 349,  v k. ú. Gemerská Ves : parc. č. KN E 52, v obci Gemerská Ves s príslušenstvom vo vlastníctve obce Gemerská Ves v podiele 1/1, k.ú. Gemerská Ves, obec Gemerská Ves , okres Revúca , katastrálneho úradu Banská Bystrica , správa katastra Revúca (ďalej len nehnuteľnosť ), ktorá je vo výlučnom vlastníctve obce Gemerská Ves.

ktorá je  určená na odpredaj, sa  bude predávať priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších právnych predpisov,

t.j. minimálne za cenu 7 150,00 € .

            Podľa § 9 ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov  obec týmto stanovuje lehotu na doručenie cenových ponúk pre záujemcov o kúpu uvedeného majetku obce

 Do  26. 10. 2012, najneskôr do 15,00 hod., a to do podateľne obecného úradu    

            Cenové ponuky je  potrebné doručiť v určenom termíne v písomnej forme na Obecný úrad Gemerská Ves, 982 62 Gemerská Ves 109,     

Podmienky priameho predaja sú zverejnené :

a./ na úradnej  tabuli Obce Gemerská Ves.

b./ na internetovej stránke  mesta Gemerská Ves:    www.obec-gemerskaves.sk

            Okrem toho sú  podmienky priameho predaja k dispozícii na Obecnom úrade v Gemerskej Vsi a to počas stránkových hodín.

 

V Gemerskej Vsi, dňa 26.09.2012

                                                                                                  

                                                                             ...........................................................

                                                                                           Monika Lévaiová

                                                                                            starostka obce