Get Adobe Flash player
Home Školstvo

Najnovšie

Najčítanejšie

ŠKOLSTVO

Obec je zriaďovateľom Materskej a Základnej školy.

 

Materská škola – Óvoda

Riaditeľka.:   Mária Kovácsová

Učiteľka:        Lýdia Tamášová

Upratovačka.:   Mária Janšúrová

Budova materskej školy odovzdaná v roku 1992, v posledných troch rokoch bol obnovený interiér, steny boli oživené pestrými farbami. V súčasnosti ju navštevuje 21 detí z Gemerskej Vsi.

Materská škola

 

Základná škola – Alapiskola

Profil školy

Začiatky Základnej školy –  Alapiskola v Gemerskej Vsi siahajú do šesťdesiatych rokov 20. storočia. Hlavnú budovu školy odovzdali do užívania v roku 1961. Sme plnoorganizovaná základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským a  jedinou dvojjazyčnou plnoorganizovanou základnou školou v okrese Revúca. Školu navštevujú žiaci z Gemerskej Vsi a z viac ako 12 okolitých obcí.

     Od roku 2002 škola patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Gemerská Ves, je samostatným právnym subjektom, jeho štatutárnym orgánom je riaditeľ školy. Súčasťou školy je aj telocvičňa, ktorá bola postavená v roku 1981 v rámci Z-akcie, školský klub detí a školská jedáleň. Od roku 2004 sa hlavná budova postupne modernizuje. Vymenila sa strešná krytina, okná, fasáda školy tiež dostala nové farby, upravil sa školský dvor a postupne sa modernizoval aj interiér budovy. V roku 2009 bola telocvičňa zrekonštruovaná - vymenili sa okná, obnovila sa fasáda a kotolňa bola plynofikovaná. 

Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje 40-členný pedagogický zbor, z toho 28 učiteľov, 3 vychovávatelia, 7 asistentov a 2 farári.

     V čase mimo vyučovania škola ponúka žiakom široký výber záujmových útvarov vzdelávacieho, kultúrneho a športového charakteru. Organizuje spoločensko-kultúrne podujatia a aktivity v rámci obce a školy.

     Pýchou školy je bábkarský súbor Harkácsi Pimpó Bábcsoport, ktorý sa pravidelne zúčastňuje celoslovenskej súťaže Duna Menti Tavasz (Podunajská jar) v Dunajskej Strede, na ktorej sa každoročne umiestňuje na popredných miestach. Šíri dobré meno našej školy nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

     Škola poskytuje primárne a nižšie sekundárne vzdelanie.

Primárne vzdelanie žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy, žiak s mentálnym postihnutím absolvovaním posledného ročníka základnej školy, dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

Nižšie sekundárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy, dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

 

Základné informácie

Zriaďovateľ: Obec Gemerská Ves

Názov školy: Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves

Školské zariadenia, ktoré sú súčasťou školy: Školský klub detí

                                                                   Školská jedáleň

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský

Právna forma: právny subjekt

Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia

Dátum vzniku: 1. júl 2002

IČO: 37833944

DIČ: 2021676635

 

 

Kontakt

Riaditeľ školy:

PaedDr. Ladislav Rajtúk 

Telefón:

047 55 97 522

Email:

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Vedúca ŠJ:

Adriana Bereckeiová 

Email:

bereckeiova.sj.gemves@gmail.com

Telefón:

047 55 97 691

 

Základná škola

Škola má vlastnú webovú stránku: www.zsgemerskaves.edupage.org