Get Adobe Flash player
Home Vízia do budúcnosti

Najnovšie

Najčítanejšie

Vízia do budúcnosti

Prvoradou úlohou vedenia obce  toho času je realizácia projektu výstavby čističky odpadových vôd a kanalizácie. Tým sa doplní infraštruktúra v obci pozostávajúca z elektrifikácie, z verejného vodovodu a plynofikácie. Tým sa má vytvoriť podmienka pre budovanie priemyselného parku a tým i pracovných príležitostí  v obci.

 

Rekonštrukcia  kultúrneho domu a obecného úradu– budova obecného úradu bola postavená v roku 1961. Od tej doby však neboli na nej vykonané žiadne rekonštrukčné práce. Vedenie obce sa v súčasnosti snaží nájsť zdroje na výmenu okien, opravu fasády, strechy ako aj modernizáciu interiéru.

 

Výstavba kanalizácie– Obec ešte v roku 2009 podala projekt na vybudovanie obecnej kanalizácie. S potešením sme prijali správu o úspešnosti nášho projektu, v priebehu tohto roku sme sa venovali vybavovaniu rôznych povolení a posudkov, uskutočnili sme verejné obstarávanie na realizátora projektu a na jar budúceho roku sa môžu začať stavebné práce. 

 

Výstavba chodníkov– Po vybudovaní kanalizácie bude potrebné zrekonštruovať miestnu komunikáciu obce a naším cieľom je vybudovať aj chodník, nakoľko žiaci základnej školy chodia do školskej jedálne po frekventovanej hlavnej ceste. V súčasnosti sa už pracuje na projektových prácach a dúfame, že príslušné ministerstvo v blízkej budúcnosti vypíše výzvu na realizáciu takéhoto projektu.

Výstavba sociálnych bytov– Medzi priority vedenia obce patrí aj zlepšenie bytovej situácie Rómov, mnohí z nich žijú v nevyhovujúcich podmienkach, častokrát ôsmi až desiati v jednej miestnosti. Z nášho pohľadu riešením by bolo vybudovanie sociálnych bytov nižšieho štandardu, čím by sa bytová situácia zlepšila, aj keď sme si vedomí, že by nebola úplne ideálna.

 

Výstavba detského ihriska– V súčasnosti obec ešte nemá vybudované detské ihrisko, je však naším zámerom tento nedostatok v blízkej budúcnosti odstrániť.

 

Modernizácia zdravotného strediska– Budova zdravotného strediska si tiež vyžaduje úplnú rekonštrukciu, tak exteriéru ako aj vnútorných priestorov.

 

Plynofikácia MŠ – Postupne sme plynofikovali budovy základnej školy a telocvične. V súčasnosti sa snažíme vyriešiť plynofikáciu aj budovu materskej školy, nakoľko kotle na tuhé palivo sú už v dezolátnom stave a ich životnosť je minimálna.

 

Oprava miestnych komunikácií – je naplánovaná až povýstavbe kanalizácie.

 

A posledná vízia, ktorú tu spomeniem, je rozvíjať voľnočasové aktivity v obci, do ktorých chceme zapojiť mládež aj staršiu generáciu, aby sa naučili súdržnosti a vzájomnej pomoci.