Get Adobe Flash player
Home El. úradná doska Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii

Najnovšie

Najčítanejšie

Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici, odbor starostlivosti o životné prostredie, (ďalej len „krajský úrad“) ako príslušný orgán podľa § 55 písm. a) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vypracoval podľa § 14 odsek 1 zákona záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii pre územie Banskobystrického kraja“, ktorého obstarávateľom je Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek verejných vodovodov a verejných kanalizácií, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica.

Krajský úrad Vám podľa § 14 odsek 4 zákona v prílohe tohto e-mailu zasiela záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii pre územie Banskobystrického kraja“.

Dotknutá obec je podľa § 14 ods. 5 zákona povinná zverejniť záverečné stanovisko v lehote do 3 pracovných dní od jeho doručenia v mieste obvyklým spôsobom a oznámiť, kde a kedy možno doň nahliadnuť, robiť z neho výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Záverečné stanovisko je zverejnené na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (http://eia.enviroportal.sk/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-banskobystricke) v časti EIA/SEA.

Prípadne si ho môžete stiahnuť tu: Záverečné stanovisko